Vážení, dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení na Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR, které upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob.

Toto nařízení ukládá všem správcům osobních údajů, mezi které patří také rozvozobeduhk.cz, aby vhodným způsobem informovali subjekty údajů - zákazníky, klienty, zaměstnance či případě další osoby, o tom, že jsou osobní údaje zpracovávány, a to minimálně v rozsahu dle čl. 13 a 14 Nařízení GDPR.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je

 

Ing. Monika Klementová,

se sídlem Okružní 1144/19, 500 03, Hradec Králové

IČ: 02470471

telefon:                      

email: 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce, a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, u kterých je to nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla Okružní 1144/19, 500 03, Hradec Králové

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracová[RD1] váme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO:               708 37 627
se sídlem:        Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
web:                https://www.uoou.cz

 

 

Ing. Monika Klementová